کاتالوگ الکترونیکی به کاتالوگی گفته می شود که نیازی به چاپ نداشته و به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مخاطب قرار می گیرد. این تعریف، عمومی ترین تعریفی است که از کاتالوگ الکترونیکی می توان بیان کرد.