نمایش نمای ظاهر ، ابعاد و زوایای محصول می تواند در انتخاب مشتری تاثیرگذار باشد. به همین منظور نیز در کاتالوگ های چاپی از چند تصویر برای نمایش محصول استفاده می شود